Lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3380 Pro thứ 2 tại thép Thuận Thành

  03/12/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THUẬN THÀNH chuyên kinh doanh, sản xuất thép nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm tại thị trấn Đông Anh - Hà Nội. Với sự hiệu quả và ổn định của máy cắt CNC Plasma EMC-3380 Pro được đầu tư từ trước đó, Thận Thành đã đầu tư thêm má